மனித மூலதனக் குறியீடு: இலங்கை, நேபாளத்தை விட பின்தங்கியது இந்தியா

இலங்கை, நேபாளம் மற்றும் சில பின்தங்கிய ஆப்பிரிக்க நாடுகள் போன்றவை மனித மூலதனக் குறியீட்டுத் தரவரிசையில் இந்தியாவைவிட முன்னிலையில் உள்ளன.

Share This: