சுனாமி போன்ற இயற்கை சீற்றங்கள் எப்போதெல்லாம் பூமியைத் தாக்கும்?

பூமிக்கு அருகே சந்திரன் வரும் ஒவ்வொருமுறையும் சுனாமி, எரிமலை வெடிப்பு போன்ற இயற்கை சீற்றங்கள் அதிகமாக ஏற்படுவதாக விஞ்ஞானிகள் கணித்துள்ளனர். இந்தச் சமயங்களில்

Share This: